Select language: CZE | ENG
GDPR

 

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost NK Engineering, s. r. o., IČ: 27507823, se sídlem J.K.Tyla 10b, 571 01 Moravská Třebová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 23091 (dále jen „správce”) si tímto z pozice správce osobních údajů dovoluje informovat zákazníka, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů, o tom, že jeho osobní údaje budou správcem zpracovávány následovně:

 

  1. 1. Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa sídla provozovny, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce.

  1. 2. Z důvodu plnění smlouvy, jejíž sml. stranou je zákazník, budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa sídla provozovny, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vyřízení objednávky zákazníka a za účelem uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům správce, a to především přepravním společnostem z důvodu doručení zboží.  Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje pro tyto účely budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

  1. 3. Z důvodu oprávněných zájmů správce budou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníka:

Jméno a příjmení nebo název, adresa sídla provozovny, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté zákazníkem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků správce a možného oslovení zákazníka, s nímž byla uzavřena smlouva, prostřednictvím nabídky na dodávku zboží či služeb správce. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány pro tyto účely po dobu 5-ti let ode dne uzavření smlouvy s tímto zákazníkem.

Správce informuje zákazníka o tom, že je-li zákazníkem právnická osoba, bude správce zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce si dovoluje informovat zákazníka, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí zákazníkovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech zákazníků správce probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Zákazník je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má zákazník právo na přenositelnost osobních údajů. Zákazník může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Zákazník může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou smluvnímu partnerovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. 739 376 682 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese ucetni@nkengineering.cz

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může smluvní partner obrátit na správce na tel. č. 739 376 682 nebo e-mailové adrese ucetni@nkengineering.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl smluvní partner seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení a byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány

NK Engineering s.r.o.
 

INFORMACE PRO SMLUVNÍ PARTNERY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost NK Engineering, s. r. o., IČ: 27507823, se sídlem J.K.Tyla 10b, 571 01 Moravská Třebová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 23091 (dále jen „správce”) si tímto z pozice správce osobních údajů dovoluje informovat smluvního partnera, je-li fyzickou osobou, jako subjekt údajů, o tom, že jeho osobní údaje budou správcem zpracovávány následovně:

 

  1. 1. Z důvodu plnění právních povinností správce, budou zpracovávány tyto osobní údaje smluvního partnera:

Jméno a příjmení nebo název, adresa sídla provozovny, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které správci vyplývají z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce.

  1. 2. Z důvodu plnění smlouvy, jejíž sml. stranou je smluvní partner, budou zpracovávány tyto osobní údaje smluvního partnera:

Jméno a příjmení nebo název, adresa sídla provozovny, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění smlouvy, tj. uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje smluvních partnerů mohou být předávány jiným smluvním partnerům správce, např. přepravním společnostem z důvodu doručení zboží.  Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je smluvní partner, osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti za vady.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost potencionálního smluvního partnera. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření smlouvy.

 

  1. 3. Z důvodu oprávněných zájmů správce, budou zpracovávány tyto osobní údaje smluvního partnera:

Jméno a příjmení nebo název, adresa sídla provozovny, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rozsah a předmět plnění, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem z tohoto důvodu

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků správce a za účelem možného oslovení smluvního partnera, s nímž již byla uzavřena smlouva, s nabídkou na uzavření nové smlouvy se správcem. Osobní údaje smluvního partnera budou zpracovávány pro tyto účely po dobu 5-ti let ode dne uzavření smlouvy s tímto smluvním partnerem.

Správce informuje o tom, že je-li smluvním partnerem právnická osoba, bude správce zpracovávat osobní údaje fyzické osoby jednající v konkrétních případech jménem této právnické osoby, a to z důvodů výše uvedených a v rozsahu jméno a příjmení, pracovní pozice, případně e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správce si dovoluje informovat smluvního partnera, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí smluvnímu partnerovi na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech smluvních partnerů správce probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Smluvní partner je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má smluvní partner právo na přenositelnost osobních údajů. Smluvní partner může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Smluvní partner může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou smluvnímu partnerovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. 739 376 682 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese ucetni@nkengineering.cz

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může smluvní partner obrátit na správce na tel. č. 739 376 682 nebo e-mailové adrese ucetni@nkengineering.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl smluvní partner seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení a byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány

NK Engineering s.r.o.
 

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost NK Engineering, s. r. o., IČ: 27507823, se sídlem J.K.Tyla 10b, 571 01 Moravská Třebová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 23091 (dále jen „správce”) si tímto z pozice správce osobních údajů informuje zaměstnance ………………………………………………., jako subjekt údajů, o tom, že:

 

  1. 1. Z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, rodinný stav, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, číslo občanského průkazu, číslo pasu u nerezidentů, vzdělání, kopie dokladu o vzdělání, předchozí praxe, zdravotní znevýhodnění, údaje o zdravotním stavu, zdravotní pojišťovna, státní občanství, příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele manžela/ky, jméno, příjmení a rodné číslo dětí, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění povinností, které správci jako zaměstnavateli vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje mohou být správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce jako zaměstnavatele.

  1. 2. Z důvodu oprávněných zájmů správce a třetích stran budou zpracovávány tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, osobní číslo zaměstnance, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, číslo občanského průkazu, číslo pasu u nerezidentů, zdravotní pojišťovna, případně další údaje poskytnuté zaměstnancem z tohoto důvodů

Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků správce. Osobní údaje zaměstnance budou zpracovávány pro tyto účely po dobu nezbytně nutnou k uplatnění oprávněných zájmů správce.

 

Obrazové záznamy z venkovního kamerového systému

Obrazové záznamy z venkovního kamerového systému jsou zpracovávány za účelem ochrany života, zdraví a majetku zaměstnanců, zákazníků a dalších osob a také ochrany majetku správce. Osobní údaje mohou být zpřístupněny v případě potřeby orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení nebo i jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Režim kamerového systému je nepřetržitý a obrazové záznamy budou uchovány po dobu 7 dnů, nedojde-li k mimořádné události, která by odůvodňovala delší dobu uchování obrazových záznamů.

 

Soukromé telefonní číslo a soukromá e-mailová adresa

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem komunikace správce se zaměstnancem ve věcech docházky a záležitostí souvisejících s pracovním poměrem zaměstnance. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance u správce.

  1. 3. Z důvodu plnění pracovní smlouvy, jejíž sml. stranou je zaměstnanec, budou zpracovávány tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, osobní číslo zaměstnance, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, číslo občanského průkazu, číslo pasu u nerezidentů, zdravotní pojišťovna, případně další údaje poskytnuté zaměstnancem z tohoto důvodu (např. jazykové znalosti, absolvované kurzy, skupina řidičského oprávnění apod.)

Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance u správce.

 

Pracovní telefonní číslo a pracovní e-mailová adresa

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem komunikace zaměstnance se zákazníky, dodavateli a dalšími osobami zainteresovanými do obchodních záležitostí správce. Osobní údaje tak mohou být správcem předány třetím stranám, zejména pak zákazníkům, dodavatelům a obchodním partnerům správce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance u správce.

Číslo bankovního účtu

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem zasílání mzdy, případně náhrady mzdy, bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnance.

Jméno a příjmení, osobní číslo, mzda

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem vedení pracovních výkazů zaměstnance na jednotlivých zakázkách a dále za účelem vedení evidence docházky zaměstnance prostřednictvím docházkového systému a to po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, datum narození, penzijní společnost, číslo smlouvy, číslo bankovního účtu pro zasílání příspěvku

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem poskytování příspěvku správcem na životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance u správce.

Správce si dovoluje informovat zaměstnance, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce, spoluprací s obchodními partnery, dodavateli zboží a služeb apod.). Správce sdělí zaměstnanci na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje zaměstnance předány.

Zpracování získaných osobních údajů všech zaměstnanců správce (dále jen „zaměstnanci“ nebo „subjekty údajů“) probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Zaměstnanec je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má zaměstnanec právo na přenositelnost osobních údajů. Zaměstnanec může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Zaměstnanec může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou smluvnímu partnerovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. 739 376 682 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese ucetni@nkengineering.cz

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může smluvní partner obrátit na správce na tel. č. 739 376 682 nebo e-mailové adrese ucetni@nkengineering.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení, a že byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány.

NK Engineering, s.r..o.

  

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost NK Engineering, s. r. o., IČ: 27507823, se sídlem J.K.Tyla 10b, 571 01 Moravská Třebová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 23091 (dále jen „správce”) tímto z pozice správce osobních údajů informuje uchazeče o zaměstnaní, jako subjekt údajů, o tom, že:

Z důvodu jednání o uzavření pracovní smlouvy, jejíž smluvní stranou se může stát uchazeč o zaměstnání, budou zpracovávány tyto osobní údaje uchazeče o zaměstnání:

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní číslo,
e-mailová adresa, vzdělání, předchozí praxe, případně další osobní údaje uvedené v životopise či poskytnuté uchazečem o zaměstnání (např. jazykové znalosti, absolvované kurzy, skupina řidičského oprávnění apod.)

Tyto osobní údaje budou zpracovávány z důvodu jednání o uzavření pracovní smlouvy uskutečněného na návrh uchazeče o zaměstnání. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely výběrového řízení, které je vedeno v souvislosti s hledáním zaměstnance na volné pracovní místo. Osobní údaje budou zpracovávány do doby, než bude ukončeno výběrové řízení na volné pracovní místo, případně do doby, než bude uchazeči o zaměstnání sděleno, že nebyl na volné pracovní místo vybrán.

Výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce, apod.). Správce sdělí uchazeči o zaměstnání na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje uchazeče o zaměstnání předány.

 

Zpracování získaných osobních údajů všech uchazečů o zaměstnání probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).

Uchazeč o zaměstnání je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má uchazeč o zaměstnání právo na přenositelnost osobních údajů. Uchazeč o zaměstnání může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Uchazeč o zaměstnání může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou smluvnímu partnerovi zodpovězeny telefonicky na tel. č. 739 376 682 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese ucetni@nkengineering.cz

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může smluvní partner obrátit na správce na tel. č. 739 376 682 nebo e-mailové adrese ucetni@nkengineering.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto byl uchazeč o zaměstnání seznámen se svými právy, která mu vyplývají ze zákona a nařízení, a dále byl informován o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou správcem zpracovávány.

NK Engineering s.r.o.


NK Engineering, s.r.o.
J. K. Tyla 10b
Moravska Trebova
571 01
Czech Republic

tel.: +420 739 376 682
e-mail:
ucetni@nkengineering.cz

Copyright (c) 2010 NK ENGINEERING, All Rights Reserved.
Realization: Created by Jakub Pavlék, Webdesign by Dooffy